Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Viofor JPS System Pardubice

 

     Stránky které nyní pročítáte, slouží  k seznamování odborné i laické veřej-

     nosti s Vioforterapií. Tento druh fyzikální terapie je v českých zemích ne-

     právem opomíjen, přestože se v zahraničí velmi úspěšně využívá ve všech

     oblastech  medicíny k léčení a k  prevenci širokého  spektra  onemocnění.

     Jednou z výhod Vioforterapie je vysoká bezpečnost,  což umožňuje její  vy-

     užití i v domácnostech a různých nezdravotnických  regeneračních zaříze-

     ních. Další výhodou je finanční dostupnost souprav pro aplikaci viofortera-

     pie a to jak v domácím, tak i v klinickém provedení.

  

     V našem Viofor centru Pardubice si lze Vioforterapii, často nazývanou vio-

     forstimulace, odzkoušet.  Vioforterapie  vede k celkové  regeneraci  orga-

     nizmu  na  buněčné  úrovni a v oboru  fyzioterapie  je  naprosto  unikátní.

     Vioforstimulace  je naprosto odlišná  od všech  forem fyzioterapeutických

     postupů využívajících magnetické pole, které se ve zdravotnictví používa-

     jí. Výzkum Vioforterapie trvá již 20 let a systém je i nadále  zdokonalován. 

     Vioforterapiena působí v přirozených  parametrech, velmi jemně, účinně,

     bez  vedlejších  nežádoucích  účinků a se  schopností  nahradit  řadu  léků

     a výrazně regenerovat živé organizmy.

 

     Vioforterapie  na základě  pozoruhodných výsledků  byla  oceněna  řadou

     nejvyšších cen v oboru lékařství, včetně Zlaté medaile prestižní Meziná-

     rodní  asociace  boje  proti rakovině  Marie Curie - Sklodowske  za

     prokázané imunomodulační účinky. Vioforstimulace prošla úspěšně řadou

     klinických testů, jejichž výsledky jsou veřejně přístupné.