Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Působení přístroje Viofor odborně

Viofor JPS System

 

 

Vioforstimulace přístrojem

Viofor JPS System


      Magnetické pole vytvářené zařízením Viofor JPS Systém má charakter

         impulsů ve složitém tvaru a strukturu signálu s početným speciálním

         spektrem frekvenčních hodnot.  Průměrné  indukce vytvářených polí

         vioforstimulací je 30 - 100 mikroTesla.  To je přibližně 1000x méně

         v porovnání s běžně používanou a známou magnetoterapií. Na rozdíl

         od magnetoterapie je takto  nízkými energiemi vytvořen zcela ji-

         ný mechanizmus působení na živé organizmy. Zásadní vlastností je

         jeho maximální šetrnost,85% účinnost a fyzikální hodnoty pohybující

         se  v  přirozených  parametrech. Vioforterapie  zároveň  pracuje s ex-

         trémně nízkou frekvencí  elektromagnetického pole od 1 do 1000 Hz.

         Charakteristika  speciálně  modulovaných magnetických polí  působí

         v organizmu  podobným  efektem, jaký je u fyzické aktivity. Tím pod-

         poruje  regenerační a  biologické  procesy.  Regenerace vitality a psy-

         chiky je úzce  spojena s fyzickou  aktivitou. Magnetostimulace  indu-

         kuje elektromotorické síly v organizmu tak, aby bylo možné zachovat

         vat jeho  homeostázu a v případě narušení urychlit návrat do normá-

         lu.

         Biologické působení proměnného magnetického pole

         vytvářeného zařízením Viofor JPS se zakládá na:

       - působení iontové cyklotronové rezonance  kationtů a aniontů
na

         aktivaci všech tělesných tekutin  (krve, lymfy, mezibuněčné tekutiny)

         a aktivaci většiny enzymatických skupin o 20 - 30 %. Následkem akti-

         vace těchto skupin se  zvyšuje aktivita enzymů,  čímž se značně zlep-

         šuje průběh jednotlivých metabolických pochodů a vzniká silné  proti-

         zánětlivé a regenerační působení. Vioforterapie aktivuje tvorbu T-lym-

         focytů a umožňuje jejich dozrávání.
 
       - elektrodynamickém působení na iontové proudy v organizmu, kte-

         ré dále působí  biostimulačně na  buněčné membrány a způsobuje je-

         jich lepší průchodnost.  Tím výrazně podporuje látkovou výměnu,  sti-

         muluje výživu, růst buněk a jejich detoxikaci.

       - magnetomechanickém působení pole na částice s nevyrovnanými

         magnetickými  spiny  hodnotami  nízké  indukce, v hodnotách podob-

         ných magnetickému poli  Země (30 - 70 mikroTesla) nebo o něco vět-

         šími (do 100mikroTesla) významně působí na regeneraci všech buněk

         a tkání v organizmu. Výrazně také ovlivňuje vyplavování endogenních 

         opiátů  ze  skupiny  Beta-endorfinů,  což má analgetický účinek často

         srovnatelný s podávanými analgetiky.

         Podstata funkčnosti zařízení Viofor JPS System směřuje k optimální
mu 

         výběru elektrických signálů  (rovněž i magnetických)  nebo  jejich vzá-

         jemnou kombinací, s cílem využití výše popsaných základních mecha-

         nizmů  použití  proměnného  magnetického pole živou tkání.   Elektro-

         magnetické pole může působit na organizmus různým způsobem. Mů-

         žeme získat tepelný efekt nebo efekty jiných vlastností.  Nejdůležitější

         při působení magnetostimulace jsou efekty mimotepelné jako bioelek-

         trický, biochemický a bioenergetický  -  vzhledem k velice nízkým hod-

         notám magnetické indukce.
 
         Bioenergetický efekt stimuluje výživu, růst buněk a zlepšuje

         tělesnou regeneraci.

         Bioelektrický efekt způsobuje normalizaci buněčné mem
brány. V pa-

         tologickém případě dochází k poklesu energetického  potenciálu na bu-

         něčné membráně, dochází  tedy ke snížení průniku kladných  iontů do

         buňky, například Na+. Pro zvrácení tohoto procesu buňka potřebuje e-

         nergii. Tu lze získat hydrolýzou ATP stimulovanou vioforterapií.

 

         Výrazné protinádorové působení vioforterapie je umocněno akti-

         vací genu P 53, který ovládá apoptózu. Ta je zásadní při řádné obmě-

         ně buněk a při likvidaci poškozených.

         Zastavení autoimunitních reakcí organizmu vioforterapie dosahu-

         je normalizací funkce imunitního systému.

 

         Dominantní pozici mezi Viofor JPS Systém a jinými přístroji pracující-

         mi s magnetickým polem pro fyzikální terapii potvrzuje 170 zdravot-

         nických publikací v odborných časopisech a literatuře, 20 dok-

         torandských a  postgraduálních  prací a  59 prací nepublikova-

         ných  (v tom je započteno 17  vědeckých prací  v rámci  cílených

         projektů spolufinancovaných z veřejných prostředků EU).
   

         Indikací pro použití Systémů Viofor JPS jsou tělesné i psychické

         zdravotní potíže a nemoci,  které vyžadují při ošetření dále uvedené ú-

         činky: analgetické, protizánětlivé, regenerační, relaxační, antispastické,

         zlepšující krevní oběh a  oxidoreduktivní s kvalitním  okysličením tkání.

 
         Používání vioforterapie při prevenci, ve fy
zioterapii, při léčbě,  rege-

         neraci nebo rehabilitaci se doporučuje provádět podle navržených pos-

         tupů. Vioforstimulace je určena pro humánní a veterinární použití v kli-

         nické praxi, v regeneračních zařízeních i v domácím prostředí.