Vioforterapie pro kliniky i domácnosti


Diabetes

Diabetes mellitus - cukrovka

www.youtube.com/watch?v=70mS0203RS8&feature=youtu.be

 

   Jedná se o chronické onemocnění, které se projevuje poruchou meta-

   bolizmu sacharidů.  Rozeznáváme dva  základní druhy, a to  diabetes

   1. a 2. typu.  Liší se v příčinách vzniku,  mají však  podobné příznaky.

   Diabetes 1. typu vzniká jako autoimunitní onemocnění, při kterém doj-

   de ke zničení inzulín produkujících buněk slinivky břišní.  U diabetu 2.

   typu je časté, že slinivka břišní tvoří dostatečné množství inzulínu, ale

   organizmus na něj pro  snížení citlivosti nereaguje dostatečně.

 

   Častými projevy provázejícími cukrovku obou typů je například poško-

   zení cévní soustavy,  oční sítnice, vznik diabetických angiopatií a gan-

   grén, v buňkách probíhá proces karbonilace a glykace, což způsobuje

   zrychlení degenerativních procesů.

 

   Využití vioforterapie aplikované přístrojem Viofor JPS System u cuk-

   rovky obou typů je dvojího druhu.  Jednak  jako podpůrná metoda  při

   léčení a zpomalení degenerativních procesů v organizmu a jednak při 

   prevenci a léčení mnohých a častých komplikací provázející toto one-

   mocnění.

   Výsledky vioforterapie u tohoto onemocnění jsou výborné.

 

   Aplikace vioforstimulace při léčení diabetu obou typů

   působí zejména na:

  • zvýšení citlivosti organizmu na inzulín
  • zlepšení stavu cévního systému a sítnice
  • regeneraci nervového systému
  • prevenci a léčení diabetické angiopatie
  • prevenci a léčení diabetických gangrén
  • vymizení diabetické neuropatie
  • prevenci a léčení diabetické retinopatie
  • zpomalení degenerativních procesů
  • regeneraci organizmu a zvýšení jeho energie
  • prevenci a léčení proleženin (dekubitů)

   Příklad využití vioforstimulace při léčení následků

   diabetické angiopatie:

   Fotografie je z moravské nemocnice - počáteční stav

   a stav po 80 desetiminutových aplikacích vioforstimulace.